Miền Trung

NT Tây Mạnh

333 Nguyễn Lương Bằng

NT Dapharco 45

570 Trưng Nữ Vương

NT Phước Thiện

370 Trưng Nữ Vương

NT Hồng Đức

280 Ông Bích Khiêm

NT Cô Tuyết

Lê Duẩn

NT Cô Hưng

Phan Đình Phùng

NT Dapharco 12

Số 87, Tiểu La

NT Dapharco 01

Số 11, Lê Duẩn

NT Dapharco 22

Số 2, Phan Đình Phùng

Kiot số 1 Chợ Vinh

Kiot số 1 Chợ Vinh