Yên Sơn

NT Mai Phương

Km9 xã Thắng quân – huyện Yên Sơn