Hải Dương

Nhà thuốc số 5

Chợ Đọ -Xã Ứng Hòe, Huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Nhà thuốc Bình Dương

Cổ Dũng – Kim Thành, Hải Dương.