Hải Phòng

Quầy thuốc Thơ Hường

Cổng chợ Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng